Privacy

Inleiding

Integrale Luxembourg SA (hierna "Integrale Luxembourg") verbindt zich ertoe om als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonlijke gegevens op zorgvuldige en transparante wijze en met respect voor de desbetreffende wetgeving te beschermen en te verwerken.

Doel van deze verklaring inzake de bescherming van persoonlijke gegevens (hierna de "Verklaring") is om u te informeren over de manier waarop Integrale Luxembourg uw persoonlijke gegevens verwerkt. In deze Verklaring wordt uiteengezet hoe Integrale Luxembourg uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en bewaart. Deze Verklaring wijzigt de contractuele voorwaarden tussen u en Integrale Luxembourg niet. U vindt hier ook informatie over terug op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit "CNDP" : https://cnpd.public.lu/fr.html

Tot 24/05/2018 is de wetgeving inzake privacy van 02/09/2002 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van toepassing. Vanaf 25/05/2018 is de nieuwe Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) van toepassing. Deze Verklaring werd al op basis van de nieuwe wetgeving uitgewerkt.


Wat is de omvang van deze Verklaring?

2.1.Definities in de betekenis van de Europese Verordening 2016/679 (AVG)

Persoonlijk gegevens : iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (hierna "Betrokkene" genoemd); wordt beschouwd als "identificeerbaar natuurlijk persoon"", een natuurlijk persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer, gegevenslokalisatie, een online gebruikersnaam, of een of meerdere specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn/haar fysieke, psychische, genetische, economische, culturele of sociale identiteit.Verwerking : elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.Verantwoordelijke van de verwerking : Integrale Luxembourg, met maatschappelijke zetel L-1610 Luxembourg, 4-6 Avenue de la gare, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens waarover ze beschikt. Dit betekent dat wij de doeleinden en de verwerkingsmiddelen van deze gegevens bepalen. Wij zijn uw gesprekspartner, evenals deze van de toezichthoudende autoriteiten voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van deze gegevens.Gemachtigde persoon voor de bescherming van de gegevens :
Wij hebben een gemachtigde persoon binnen ons bedrijf aangesteld die uw aanspreekpunt zal zijn wat betreft de bescherming van persoonsgegevens.

France Noiret
Data Protection Officer
Integrale Luxembourg SA
4-6 Avenue de la gare
1610 Luxembourg
dpo@integrale.lu


2.2. Wie is betrokken?

De verklaring betreft alle natuurlijke personen, al dan niet verzekeringsnemers (en zelfs prospecten), verzekerden, begunstigden, bestuurders, zaakvoerders, mandatarissen of daadwerkelijke begunstigden, wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt. Deze verklaring heeft echter geen betrekking op de verwerking van de persoonlijke gegevens van rechtspersonen.


2.3.Welke gegevens worden door deze Verklaring gedekt?

De gegevens die door deze verklaring worden gedekt zijn de persoonsgegevens aan de hand waarvan Integrale Luxembourg u kan identificeren (naam, voornaam, enz.). Bij onze uitwisselingen kan Integrale Luxembourg gehouden zijn verschillende van uw persoonsgegevens te verzamelen, naargelang de onderschreven producten.


2.3.1 Gegevens die worden verzameld voor een verzekering
 • Persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam, voorna(a)m(en), geboortedatum, geslacht, nationaliteit, nationaal identificatienummer enz.);
 • Contactgegevens (vb. adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.);
 • Financiële gegevens (vb. salaris, bankrekeningnummer, enz.);
 • Financiële middelen (vb. uw globale inkomsten, uw onroerende goederen, enz.);
 • Beroep (vb. uitgeoefende functie, enz.);
 • Gezinssamenstelling (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, aantal kinderen, etc.);
 • Details betreffende verzekeringen;
 • Details betreffende het pensioen;
 • Beroepsgegevens (vb. functie, datum indiensttreding, aantal jaren ervaring, datum einde contract);

Hebt u uw e-mailadres en telefoonnummer meegedeeld aan Integrale Luxembourg, dan kan Integrale Luxembourg deze gegevens gebruiken om met u te communiceren over het beheer van uw verzekeringscontract en/of om u op de hoogte te houden van de wetgeving of de technische aspecten van uw contract, en dit met respect voor een evenwicht tussen haar gerechtvaardigd belang en het respect voor uw rechten en vrijheden.

Wij kunnen ook de gegevens die we verkregen hebben uit externe bronnen gebruiken, bijvoorbeeld wanneer werkgevers verzekeringen onderschrijven voor hun personeel.

In sommige gevallen hebben de persoonlijke gegevens betrekking op een of meerdere van uw relaties (vb. uw kinderen, uw partner, de begunstigde van een levensverzekering, uw personeel, enz.). Als u ons de persoonlijke gegevens van andere personen meedeelt, kan u ook gehouden zijn door de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de privacy.


2.3.2 Gegevens die worden verzameld als u begunstigde bent bij overlijden van de verzekeringnemer
 • Persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam, voornaam (voornamen), enz.);
 • Persoonlijke details (vb. geboortedatum, geslacht, nationaliteit, enz.);
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon, enz.);
 • Gezinssamenstelling (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, aantal kinderen, enz.);
 • Financiële identificatiegegevens (vb. bankrekeningnummer, enz.);
 • Nationaal identificatienummer;

Wij kunnen ook de gegevens die we verkregen hebben uit externe bronnen gebruiken.


3. Wanneer en hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Integrale Luxembourg kan bepaalde gegevens van u verzamelen onder andere :

 • Wanneer u contact opneemt met Integrale Luxembourg;
 • Wanneer u documenten invult die u van Integrale Luxembourg ontving;
 • Wanneer u klant wordt;
 • Wanneer uw gegevens worden doorgegeven door bevoegde derden;
 • Wanneer u onze website bezoekt (voor meer informatie over de cookies die Integrale Luxembourg gebruikt, gelieve de rubriek "gebruik van cookies" te raadplegen op de website www.integrale.lu.

Wanneer Integrale Luxembourg uw gegevens verzamelt, heeft u het recht hier niet op te antwoorden. Deze weigering kan echter het ontstaan van contractuele relaties beletten, de aard van deze relaties wijzigen of het beheer ervan wijzigen.


4. Doeleinden waarvoor Integrale Luxembourg uw gegevens verwerkt.

Integrale Luxembourg verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen :

 • om een wettelijke of reglementaire verplichting na te leven;
 • om de nodige maatregelen te nemen voor het afsluiten en het uitvoeren van een contract;
 • om het gerechtvaardigd belang van Integrale Luxembourg te behartigen met respect voor een correct evenwicht tussen dit belang en uw rechten en vrijheden;
 • als u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens, en voor zover dit specifiek en ondubbelzinnig werd gevraagd, met duidelijke en verstaanbare informatie, toestemming die u op elk ogenblik conform de wet kunt intrekken.

4.1. Naleving van wettelijke verplichtingen

Om alle wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven waaraan ze onderworpen is, moet Integrale Luxembourg bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken.

Deze verplichtingen kunnen impliceren dat Integrale Luxembourg samenwerkt met bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel uw gegevens aan hen doorgeeft. De verwerkingsdoeleinden die gebaseerd zijn op de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen zijn:

 • Bijdragen aan de preventie van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme, door klanten, vertegenwoordigers en daadwerkelijke begunstigden te identificeren, het profiel te bepalen en operaties en transacties te controleren;
 • Bijdragen aan de strijd tegen fraude en belastingontwijking, door de klanten en hun contracten te identificeren en door samen te werken met de bevoegde autoriteiten;
 • Gehoor geven aan officiële verzoeken van de Luxemburgse fiscale, sociale en gerechtelijke autoriteiten;
 • Voldoen aan de voorwaarden betreffende financiële en fiscale verslaggeving, betreffende fraude- of incidentenmeldingen tegenover de bevoegde autoriteiten;
 • Voldoen aan de regels van het verzekeringsrecht.

De lijst van juridische en reglementaire domeinen volgens welke Integrale Luxembourg gehouden is uw gegevens te verwerken is niet-limitatief en kan daardoor evolueren.


4.2. (Pre)contractuele relaties

Het kan zijn dat Integrale Luxembourg voor het afsluiten en tijdens het uitvoeren van een contract en in sommige gevallen bepaalde gegevens moet verkrijgen en verwerken, en dit met name om:

 • Te antwoorden op uw verzoek;
 • Inlichtingen te geven en u bij te staan bij het afsluiten van het contract;
 • Na te gaan of het gepast is om eventueel een contract af te sluiten en de risico’s in te schatten die voortvloeien uit de eventuele contractafsluiting;
 • De voorwaarden en waarborgen van het contract te bepalen;
 • Uw contract te beheren (inclusief het schadebeheer);
 • Een dienst uit te voeren die u heeft gevraagd (door bijvoorbeeld zelf uw gegevens online mee te delen om informatie over onze producten te krijgen).

Als Integrale Luxembourg de gegevens die vereist zijn voor bovenvermelde doeleinden niet kan verwerken, dan kan ze de precontractuele informatie niet geven, noch het contract uitvoeren. Het contract kan in dat geval niet worden afgesloten of zal worden opgeschort, en zelfs stopgezet.


4.3. Gerechtvaardigd belang

Naast de doelstellingen die hierboven werden opgesomd heeft Integrale Luxembourg gerechtvaardigde belangen die de verwerking van uw persoonlijke gegevens rechtvaardigen. Integrale Luxembourg zal er in ieder geval op toezien dat de impact hiervan op uw privacy zo beperkt mogelijk is, en dat in alle gevallen het evenwicht tussen haar gerechtvaardigd belang en de eventuele impact op uw privacy niet wordt verstoord. Mocht u bezwaren hebben tegen deze verwerkingen, dan kunt u in sommige gevallen uw recht van verzet uitoefenen (zie punt 7.6).

Integrale Luxembourg verwerkt uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden die gebaseerd zijn op het gerechtvaardigd belang:

 • Veiligheid van goederen en personen, van computernetwerken en –systemen van Integrale Luxembourg;
 • Controle op de regelmatig van verrichtingen;
 • Vaststelling, uitoefening, verdediging en behoud van onze rechten of van de personen die Integrale Luxembourg eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld de bewijsvorming bij een geschil;
 • Opvolging van onze activiteiten en administratieve kennis van de verschillende personen die in contact staan met de maatschappij, waardoor we indien nodig dossiers en andere tussenpersonen kunnen identificeren;
 • Testen, evalueren, vereenvoudigen, optimaliseren en/of automatiseren van de puur interne processen van Integrale Luxembourg om ze zo doeltreffend mogelijk te maken (bijvoorbeeld: optimalisering/automatisering van interne processen van taxatie en aanvaarding van risico’s, automatisering van de procedure om uw vragen en verzoeken te behandelen, etc.); mededeling van technische of wettelijke informatie betreffende uw contract;
 • Met u communiceren over het beheer van uw verzekeringscontract en/of u op de hoogte houden van de wetgeving of de technische aspecten van uw contract;
 • Prospectie (cf. Punt Toestemming).

4.4. Toestemming

Integrale Luxembourg kan uw e-mailadres gebruiken om u commerciële inlichtingen te geven over haar producten (met uitsluiting van producten van partners). In dat geval zal Integrale Luxembourg u hiervoor vooraf expliciet om uw toestemming vragen.

Integrale Luxembourg zal uw persoonsgegevens met betrekking tot specifieke categorieën in de zin van de Privacywetging niet gebruiken (gegevens met betrekking tot uw gezondheid, met betrekking tot uw ras of etnische afstamming, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten).

U kunt afmelden voor alle diensten waarvoor u hebt geregistreerd.


5. Hoe beschermt Integrale Luxembourg uw gegevens?

Integrale Luxembourg gebruikt aangepaste veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen en ze te vrijwaren van toegang door onbevoegden. De informatie wordt bewaard op beveiligde servers op een veilige plaats. Integrale Luxembourg herziet regelmatig haar beleid en veiligheidsprocedures om er zeker van te zijn dat haar systemen beveiligd en beschermd zijn en dat enkel bevoegden die de gegevens nodig hebben voor verwerking, toegang hebben.

Integrale Luxembourg beschermt de persoonlijke gegevens die ze onder haar toezicht heeft conform de strikte normen van haar beleid en procedures. Er worden technische en organisatorische maatregelen getroffen zoals antivirusprogramma’s, firewalls, toegangscontroles, strikte selecties van personeel en leveranciers om ongewenste toegang tot, verlies of verspreiding van uw persoonlijke gegevens te vermijden en op te sporen.


6. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze overgedragen?
6.1. Basisprincipe

De personeelsleden van Integrale Luxembourg die toegang hebben tot uw gegevens worden nauwkeurig in functie van hun taken bepaald. Uw gegevens kunnen eventueel worden overgedragen aan andere verzekeringsmaatschappijen, aan herverzekeringsmaatschappijen, aan een advocaat, notaris, gespecialiseerde partners of aan een onderaannemer.

Wat de onderaannemers betreft doet Integrale Luxembourg voor bepaalde taken een beroep op partners om u de beste dienstverlening te bieden voor uw verzekeringscontract.

Deze onderaannemers zijn contractueel gebonden aan Integrale Luxembourg en moeten haar instructies opvolgen en de principes naleven die opgenomen zijn in deze Verklaring. Integrale Luxembourg ziet er in het bijzonder op toe dat haar onderaannemers :

 • enkel over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren;
 • zich tegenover Integrale Luxembourg verbinden om deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en om ze enkel te gebruiken om hun taken uit te voeren;
 • zich ertoe verbinden om de gegevens niet aan andere tussenpersonen over te dragen.

Integrale Luxembourg bezorgt uw gegevens ook aan andere personen als ze daartoe contractueel of wettelijk verplicht is, of als een gerechtvaardigd belang waartegen u zich niet heeft verzet dit rechtvaardigt. In dat geval ziet Integrale Luxembourg erop toe dat:

 • deze personen enkel beschikken over de gegevens die ze contractueel of wettelijk verplicht moeten overdragen of waarvan het gerechtvaardigd belang de overdracht rechtvaardigt; en
 • deze personen zich tegenover Integrale Luxembourg verbinden om deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en om ze enkel te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze de gegevens hebben ontvangen.

6.2. Overdracht voor commercieel gebruik
Integrale Luxembourg geeft uw gegevens niet door aan derden voor commercieel gebruik.


7. Wat zijn uw rechten?

7.1. Recht op toegang

U heeft recht op toegang tot uw gegevens. Dit toegangsrecht gaat over de volgende zaken:

 • of Integrale Luxembourg al dan niet uw persoonlijke gegevens verwerkt;
 • voor welke doeleinden ze deze verwerkt;
 • welke gegevenscategorieën worden verwerkt;
 • aan welke categorieën van bestemmelingen de gegevens worden meegedeeld;
 • hun bewaartermijn;
 • informatie over de rechten die u kunt uitoefenen (rechtzetting, wissen, ...) of de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit CNDP;
 • de afkomst van de verwerkte gegevens.

7.2. Recht op rechtzetting

Stelt u vast dat uw gegevens, ondanks de inspanningen van Integrale Luxembourg om ze up-to-date te houden, onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u vragen om ze te verbeteren/aan te vullen.

Integrale Luxembourg brengt elke bestemmeling van persoonlijke gegevens op de hoogte van wijzigingen van deze gegevens, tenzij deze communicatie onmogelijk lijkt of onevenredige inspanningen vergt.

7.3. Recht op wissen ("recht op vergetelheid")

In bepaalde specifieke gevallen laat de wetgeving toe dat u uw persoonlijke gegevens laat wissen. Dat is het geval wanneer:


 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld;
 • de verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd en u beslist om deze in te trekken;
 • u zich heeft verzet tegen de verwerking van uw gegevens en de gerechtvaardigde belangen van Integrale Luxembourg niet zwaarder doorwegen dan de uwe.

Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Integrale Luxembourg heeft het recht om uw gegevens te blijven bewaren als dit nodig is voor onder andere:

 • het uitvoeren van een contract;
 • de naleving van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een opdracht van openbaar belang;
 • de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als er persoonlijke gegevens werden gewist dan brengt Integrale Luxembourg elke bestemmeling van persoonlijke gegevens hiervan op de hoogte, tenzij deze communicatie onmogelijk lijkt of onevenredige inspanningen vergt.


7.4. Recht op beperking van de verwerking

Bij een beperkte verwerking kunnen de gegevens enkel verwerkt worden in de volgende omstandigheden:

 • U betwist de nauwkeurigheid van een persoonlijk gegevens en
 • uw gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De beperking van de verwerking eindigt in de volgende omstandigheden:

 • u geeft in die zin uw toestemming aan Integrale Luxembourg;
 • de verwerking van uw gegevens is nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de verwerking is nodig om de rechten van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon te beschermen;
 • de verwerking is nodig voor redenen van algemeen belang.

Als er een beperking op de verwerking geldt, dan brengt Integrale Luxembourg elke bestemmeling van persoonlijke gegevens hiervan op de hoogte, tenzij deze communicatie onmogelijk lijkt of onevenredige inspanningen vergt.


7.5. Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht dat de persoonlijke gegevens die u aan Integrale Luxembourg heeft bezorgd:

 • u worden bezorgd in gestructureerd, gangbaar en elektronisch formaat, zodat u ze kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; of
 • rechtstreeks door Integrale Luxembourg aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Dat is het geval wanneer:
 • u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens; of
 • de verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract.


7.6. Recht op verzet

Ook al is de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Integrale Luxembourg, toch kunt u zich op elk ogenblik hiertegen verzetten, op grond van uw bijzondere situatie.

Er zal echter geen rekening worden gehouden met uw vraag als het gerechtvaardigd belang van Integrale Luxembourg zwaarder doorweegt dan het uwe, of als de verwerking van uw gegevens noodzakelijk blijft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.7.7. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Hiervoor hoeft u enkel een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart te sturen naar uw vaste contactpersoon of naar het e-mailadres van de gemachtigde persoon voor de bescherming van de persoonsgegevens:

France Noiret
Data Protection Officer
Integrale Luxembourg SA
4-6 Avenue de la gare
1610 Luxembourg
dpo@integrale.lu

Als u denkt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens een inbreuk is op de wetgeving inzake bescherming van de privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit CNDP:

Commission nationale pour la protection des données
Avenue du Rock’n’Roll, 1
4361 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+352) 26 10 60 1

8. Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Uw persoonlijke gegevens worden zolang als nodig bewaard voor de doelstellingen die tijdens het verzamelen werden aangegeven. Integrale Luxembourg bewaart uw gegevens voor de duur van de contractuele relatie, de wettelijke verjaringstermijn en elke andere bewaartermijn die door de wetgeving opgelegd zou zijn.

U kunt een kopie van de verklaring ontvangen door contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon of door een verzoek per e-mail te sturen: dpo@integrale.lu.

9. Cookiebeleid
Tijdens uw bezoek aan de website van Integrale Luxembourg kunt u kiezen of u cookies, en indien van toepassing de andere technologische middelen die gegevens en informatie over uw surfgedrag verzamelen, al dan niet aanvaardt. Voor meer informatie kan u het cookiebeleid raadplegen op de website www.integrale.lu (via de knop “gebruik van cookies” onderaan de pagina).

10. Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen aan deze verklaring?
Deze verklaring kan in de toekomst wijzigingen ondergaan. De meest recente versie van deze verklaring is online raadpleegbaar. Integrale Luxembourg zal u via haar website, en indien van toepassing via de andere gebruikelijke communicatiekanalen, op de hoogte brengen van wijzigingen aan deze verklaring.

Terug naar de top